بی ارزش بودن معیار ولز

بی ارزش بودن معیار ولز در ارزیابی احتمال بالینی ابتلا به ترومبوز وریدهای عمقی

Inadequacy of Wells Score as a Pretest Probability of DVT in the Inpatient Setting.

بیماران بستری در بیمارستان ممکن است دچار ترومبوز وریدهای عمقی، ترومبوآمبولی وریدی، آمبولی ریه و یا همه این موارد با هم شوند….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *