ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﮔﻮارﺷﯽ ﺣﺎد ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ

 How to predict upper GI bleeding outcome

خونریزی حاد از بخش فوقانی دستگاه گوارش  به خونریزی گفته  می شود که در دستگاه گوارش و از بخش های بالاتر از لیگامان تریتز و به صورت حاد پدید می آید. این گرفتاری شایع بوده و هزینه های درمانی بالایی را بر دولت ها و بیماران تحمیل می نماید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *