آترواسکلروز و آسپیرین

آترو اسکلروز و آسپیرین

Atherosclerosis & Aspirin

در حدود 25 در صد از کاهش موارد مرگ و میر ناشی از بیماری های کرونری در 30 سال گذشته را می توان مدیون انجام اقدامات پیشگیری کننده اولیه در پیشگیری از عوامل خطر سازی مانند کنترل فشار خون، هیپرکلسترلمی و تشویق به نکشیدن سیگار و انجام ورزش روزانه دانست. علاوه بر اثر عوامل فوق که هدف اقدامات پیشگیری کننده اولیه در مقابل بیماری های کرونری و شاید بهتر، در مقابل بیماری های آترواسکلروتیک است، می توان از فعالیت پلاکت ها….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *