لاکتات و تحریک پذیری سیستم عصبی مرکزی

Lactate and excitability of CNS

لاکتات یکی از متابولیت هایی است که در بدن پستانداران به وفور یافت می شود. این مولکول در تمام سلول ها از جمله سلول های عصبی و بافت گلیال تولید می گردد. غلظت این مولکول و محتوی کلی آن در سیستم عصبی مرکزی به سطح گلوکز پلاسما و شرایط فیزیولوژیک مانند کافی بودن میزان اکسیژن، بروز هیپوکسمی و یا میزان تحریک پذیری سلول های عصبی….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *