فیزیولوژی کلیه بخش دوم، پاک سازی

Renal Physiology; second chapter

اهمیت نسبت زیر در چیست؟

GFR/RPF

همان طور که در فصل اول عنوان شد تصفیه در گلومرول ها در محل یک توری انجام می شود که در میان دو شریان قراردارد؛ شریان آوران و وابران. جای گرفتن این توری در این محل از آن جا اهمیت دارد که نه تنها فشار لازم برای تصفیه را فراهم می آورد بلکه همان طور که در شکل 3 در فصل اول نشان داده شد با تغییر قطر دو شریان پیش و پس از محل این توری تصفیه کننده،

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *