برگزاری دوره بازآموزی احیای قلبی ریوی در بیمارستان تهرانپارس

 دوره بازآموزی احیای قلبی ریوی در بیمارستان تهرانپارس برگزارشد. BLS & ACLS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *