شرکت در کنگره جهانی مغز

دوستان

توانستم در تاریخ های 5 تا 7 دسامبر سال 2018 در کنگره جهانی مغز در دبی شرکت کنم.  عنوان مقاله ای که ارائه کردم در زیر آمده است. در این میان شش بیماری را که با روش تجویز اریتروپویتین  در مان نمودم را معرفی کردم. ارادتمند شما عزیزان

A New Horizon of Neuroprotection: Erythropoietin?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *