شرکت در کنگره نوروفارماکولوژی، پراگ، ماه می

دوستان در تاریخ 16 و 17 ماه می سال 2019 در شهر پراگ کنگره نوروفارماکولوژی برگزار شد و من در مورد اریتروپویتین و التهاب مغز مقاله ای را با معرفی بیمارانی که در بیمارستان بازرگانان تحت درمان قرار گرفتند ارائه کردم. اسلایدهای مربوط به این مطلب را می توانید با کلیک کردن اینجا مشاهده کنید. هم چنین قطعه ای از فیلم این سخنرانی را با کلیک کردن اینجا مشاهده نمایید. ارادتمند دوستان

Comments are closed.